שעות כוננות או oncall- תשלום, נוהל ונספח להסכם עבודה

שעות כוננות או oncall

2 מושגים המשמשים לתיאור עובדים הנדרשים להימצא בכוננות שלא במסגרת שעות העבודה המשרדיות מתוקף תפקידם. כאשר עובדים נמצאים ב שעות כוננות או oncall הם נדרשים לפנות את זמנם הפרטי ולהיות זמינים לקריאות מעבודתם גם אם אלו לא יקרו בפועל בסוף. אותם עובדים לרוב מסכימים לבצע את הכוננות מתוקף הגדרת התפקיד אליו פנו או בשל חשש לאבד את מקום עבודתם במידה ויסרבו.

קיימות לרוב 2 רמות כוננות- 1 ו 2. הכוננות מובחנת על פי הצורך, המומחיות הנדרשת או חומרת הקריאה וכן סיכויי הקריאה בפועל. בכל כוננות ניתן לעשות הבחנה בין הכוננות עצמה לבין העבודה בפועל בעת הכוננות וכן האם התבצעה בעת שעות העבודה הרגילות או לאחר תום שעות העבודה הרגילות או האם התקיימה בחצר המעסיק או מביתו של העובד. כמו כן, הבחנה נוספת נוגעת לכוננות בשבתות, חגים ולילות.

תכיפות הכוננות- לרוב יתבקשו העובדים לשהות בכוננות בהיקף של כ 25% מהחודש.

תשלום השכר עבור שעות כוננות או oncall נהוג לרוב במקצועות בהם ישנם הסכמי עבודה קיבוציים או נוהג כמו כוחות הביטחון, רפואה ותפקידי תמיכה שונים בינהם גם בחברות היי טק. מאידך, יש מקצועות בהם הדבר אינו נהוג כיוון שעובדיהם נמנים על אוכלוסיה חלשה עם תחלופה גבוהה ופחות כוח אל מול המעסיקים כמו אבטחה או מלצרות.

סוגיית התשלום עבור שעות כוננות או oncall טרם עוגנה בחקיקה אך הייתה הצעה לתיקון חוק שעות עבודה ומנוחה שעובדים שאינם נמצאים במקום עבודתם בעת הכוננות יקבלו את שכרם הרגיל או שיעור משכרם שיאושר על ידי שר הכלכלה אבל כאמור ההצעה לא עברה. בסוגיות שהגיעו לבית המשפט, קבעו השופטים לטובת המעסיק במקרי כוננות שאינם במהלך שעות העבודה וכי אין חייב המעסיק לשלם בגינם. יתרה מזאת, נקבע כי שעות הכוננות אינן מחויבות בהפרשה לצורך תשלומים סוציאליים. לסיכום נושא התשלום, ישנם מעסיקים שאינם משלמים בעבור הכוננות שאינה בשעות העבודה, ישנם המשלמים תוספת תשלום לשכר הגלובאלי המחושבת לרוב לפי שעת עבודה וממוצע השעות הנוספות הנדרש בתפקיד, ישנם המשלמים בגין כל שעה נוספת לשעות העבודה הרגילות, יש המבדילים בין סוגי הכוננויות ולפי המומחיות הנדרשת בכל כוננות וכך מבדילים גם בגין התגמול.

שבת וחג- העסקה במהלך שבתות וחגים מצריכה אישור העסקה מיוחד מטעם התמ״ת. כל מעסיק אשר מעסיק עובדים במהלך סופ״ש, ללא אישור, שם עצמו בסיכון מול החוק. מעסיקים רבים אשר אין בידם אישור העסקה בשבתות ובחג ואשר תעסוקה בשבתות ובחגים מוגדרת כחלק מהגדרות התפקיד, מעסיקות את עובדיהם דרך חברת צד ג׳ אשר לה אישור מוסדר מול המחוקק. אלו שעובדיהם נאלצים לעבוד באופן חריג בשבת, דוגמאת אדם הטס בשבת מטעם עבודתו, נוהגים לתגמלו בשכר כמצוין בחוק ואו להעניק יום חופש כנגד השבת.

מצורף נוהל כוננות לדוגמא:

שעות כוננות או oncall- תוספת להסכם העבודה 

 1.  הסכם העבודה ביננו מאפשר ל _____ (להלן: "החברה")  לחייב אותך בעבודה בשעות נוספות, והתגמול בגין השעות הנוספות מכסה, דרישות כוננות. יחד עם זאת הוחלט לפנים משורת הדין ולאור הדרישה לזמינות גבוהה במיוחד הנדרשת בתמיכה במוצר החדש, להעניק לעובדים שישתתפו בסבב, תוספת תשלום בגין דרישות הכוננות המיוחדות  לפרויקט.
 1. הנך מתבקש להשתתף בסבב כוננות במסגרת הימים א'-ה', בשעות 23:00-06:00 וביום ו'-ש' בין השעות 06:00-23:00 לשם תמיכה וטיפול בתקלות במקרה שתופנינה אליך קריאות תקלה. במקרים מסויימים, תתבקש להשתתף בכוננויות לילה החל מהשעה 23:00 ועד 8:00.
 2. במהלך שעות הכוננות הנך נדרש להיות זמין תוך 7 דקות לפעולה, תוך נגישות מלאה ומיידית למחשב נייד ורשת אשר יאפשרו פתרון התקלה ומתן התמיכה הנדרשת.
 3. תדירות הכונניות תשתנה על פי מצבת כוח האדם ובהתאם לגיבוי הניתן לנו מעובדי החברה באתרים השונים. התמיכה שתידרש במוצר הינה לפי צרכי החברה ובהתאם לתקלה שתדווח. מובהר כי החברה תהא רשאית בכל עת לשנות את שעות הכוננות ואת היקפן ו/או לבטלם בהתאם לצרכיה, וכי אין בתוספת מיוחדת זו לפרויקט זה לחייב את החברה  בהסדרים מסוג זה במקרים אחרים בהם תדרש כוננות או עבודה בשעות נוספות.
 4. בימים בהם תקבע לך כוננות, כאמור לעיל, אינך רשאי לעבוד יותר מ-6/7 שעות רגילות.
 1. תוספת כוננות
  1. בגין שיבוצך לכוננות תשלם לך החברה, לפנים משורת הדין, בנוסף למשכורת ולתשלום השעות הנוספות הגלובליות המשולמות לך במסגרת הסכם עבודתך, תוספת כוננות בסך כולל של ₪ ברוטו לכל כוננות בימים א'-ש' ותוספת של ש"ח ברוטו לכל כוננות בימים ו'-ש' (להלן: "תוספת הכוננות"). תוספת הכוננות תשולם גם אם לא הופנו אליך קריאות ו/או טיפלת במספר בודד של קריאות שנמשכו מספר דקות. 
 1. תוספת בגין סיוע בפתרון תקלה בשעות הלילה
  1. עובד שלא הוגדר בכוננות והתבקש באופן חריג לסייע בפתרון תקלה שהופנתה אך ורק ע"י ה NOC בשעות שבין 22:00 בלילה ל 6:00 בבוקר יהיה זכאי לתשלום של ש"ח בגין אותו סיוע.
  2. למען הסדר הטוב יובהר כי תשלום בגין סיוע בפתרון תקלה בשעות הלילה ישולם לעובדים עד דרגת ראש צוות (כולל). עובדים בדרגת מנהל קבוצה ומעלה אינם זכאים לתוספת בגין סיוע בפתרון תקלה בשעות הלילה. וכן, התשלום יבוצע רק במקרים בהם נדרש סיוע שדורש מענה מפורט.
 1. משכורתך ותשלום השעות הנוספות הגלובליות כוללות גם עבודה בשעות הכוננות ולכן תוספת הכוננות וסיוע בפתרון תקלה בשעות הלילה שתשולם לך היא לפנים משורת הדין, אינה ולא תהווה חלק ממשכורתך לכל דבר ועניין, לרבות לצורך ביצוע הפרשות סוציאליות ו/או חישוב פיצויי פיטורים וכל זכות סוציאלית אחרת המחושבת על בסיס שכר עבודה לה תהא זכאי.
 1. האמור בהסכם זה יצטרף להסכם העבודה בינך לבין החברה ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 2. שאר פרטי ותנאי הסכם העבודה ונספחיו, אשר לא שונו במפורש בהסכם זה, ימשיכו לעמוד בתוקף.
 3. הסכם זה מהווה גם "הודעה" על שינוי תנאי עבודה על פי דרישת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002.

בברכה,

____________

 

הח"מ, _____________, ת.ז. ______________ מצהיר בזאת כי קראתי בעיון הסכם זה, הבנתי את תוכנו ואני מסכים לכל התנאים האמורים בו.

 

תאריך: _________________    

חתימה:________________

גלי תמצא לי