תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר- משתמשים

 1. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לגברים ונשים כאחד.
 2. הגדרות:

advisery – האתר המשמש פלטפורמה לפרסום עסקים ו/או שירותים של ספקים ופרסום חוות דעת משתמשים- גולשים בעסקים ו/או שירותים אלו (להלן:"הנהלת האתר" או "האתר").

משתמש- אדם, יחיד המעוניין לקרוא או לרשום חוות דעת בשמו על פרסום של ספק באתר (להלן: "המשתמש").

ספק- מי המפרסם  עסק ו/או שירות (להלן:"הספק").

תנאי שימוש- התקנון והכללים המחייבים כל משתמש ו/או ספק ו/או גולש הנכנס לאתר.

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, על המשתמש בלבד.
 2. המשתמש יקבל על עצמו את תנאי השימוש באתר ע"י הקלקה בתחתית העמוד ואז יקושר לאתר.
 3. תנאי השימוש באתר תקפים בגלישה לאתר באמצעות מחשב ו/או טלפון סלולארי חכם ו/או כל מכשיר אחר הן ע"י גלישה ישירה והן ע"י שימוש באפליקציה.
 4. האתר נועד לשימוש המשתמש באופן אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין או הוסכם אחרת במפורש.
 5. האתר אינו אתר מכירות.
 6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מיילים למשתמשים מעת לעת.
 7. ניוזלטר- הסכמה לתנאי השימוש כמוה כהסכמה להצטרף לניוזלטר של האתר.

תוכן האתר:

 1. האתר כולל תכנים ומידע מסחרי, הנמסרים לפרסום מטעמם של ספקים שונים, המבקשים להציע את עסקם לקהל הרחב. פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד הנהלת האתר לרכוש ו/או להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.
 2. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים ולמידע המסחרי שיפורסמו באתר ע"י הספקים כמו כן הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים או אמיתותם. פרסום המודעות ו/או הפרסומים הוא באחריות הספקים בלבד, וכל תוצאה שתיגרם מהתקשרות עמם ו/או משימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם חלה על הספקים בלבד.
 3. האתר כולל חוות דעת משתמשים- גולשים על התכנים והמידע המסחרי המפורסמים באתר. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן חוות הדעת. חוות הדעת אינן מהוות המלצה ו/או תחליף לייעוץ מקצועי, כמו כן הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן חוות הדעת והפרסום הינו באחריות המשתמשים- הגולשים עצמם וכל תוצאה שתיגרם מפרסום חוות דעת זו חלה על המשתמשים בלבד.
 4. כל עסקה שתיעשה ע"י משתמש בעקבות תכנים ו/או מידע מסחרי המתפרסם באתר ו/או באמצעות חוות דעת משתמשים אחרים ו/או באמצעות השירות "גלי תמצא לי", תסוכם ישירות בין המשתמש לבין הספק הנוגע בדבר. הנהלת האתר איננה צד לעסקה כזו, והיא לא תישא בכל אחריות לעסקה שכזו.

תנאי פרסום חוות דעת ע"י המשתמש:

 1. משתמש המעוניין להוסיף חוות דעת מטעמו על שירות ו/או פרסום של ספק המפורסם באתר יבסס את חוות דעתו על בסיס ניסיונו האישי בלבד ולא יקבל כל טובת הנאה מספק זה או אחר בתמורה לכתיבת ו/או עריכת ו/או שינוי חוות דעתו.
 2. משתמש לא ירשום חוות דעת באתר בשם משתמש ו/או אדם אחר ולא יפרסם פרטים אישיים כלשהם של צד ג'.
 3. להנהלת האתר שמורה הזכות לבקש מן המשתמש אסמכתאות לשימוש בשירות ו/או במוצר עליו המליץ ו/או פרסם חוות דעת.
 4. המשתמש מתחייב לרשום את חוות דעתו באופן מכובד ובתום לב לרבות אם יבחר לפרסם חוות דעת באופן אנונימי (יודגש כי כל משתמש יידרש למלא פרטים מלאים עם רישומו לאתר גם אם יבחר לפרסם חוות דעת אנונימית) .
 5. באחריות המשתמש להקפיד כי חוות הדעת שמפרסם אינה בניגוד להוראות כל דין. לדוגמא: משתמש לא יפרסם חוות דעת הכוללת השמצה ו/או שימוש בלשון גסה ו/או הוצאת דיבה וכדומה.
 6. באחריות המשתמש לוודא כי אינו מחדיר כל וירוס ו/או קובץ פגום ו/או קובץ מזיק / משבש / הרסני לאתר.
 7. כל המידע המפורסם באתר ע"י הספקים וע"י המשתמשים הינו רכוש בלעדי של הנהלת האתר לרבות תמונות ו/או סרטונים וחל איסור על העתקתם. הנהלת האתר זכאית לעשות במידע שימוש כרצונה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 8. להנהלת האתר אין כל מחויבות לפקח על האתר, על קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים ועל ידי הספקים בו ובכלל כך תגובות לפרסומים שונים, והיא אינה עושה זאת. עם זאת, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של הנהלת האתר בקשר לפיקוח על תכנים המועלים לאתר.
 9. להנהלת האתר שמורה הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק כל חוות דעת משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 10. היה ומשתמש נתקל בפרסום ו/או חוות דעת המבוססים על מידע שקרי ו/או בלתי חוקי באתר ו/או הקיים חשש בלבו כי הינו מבוסס על מידע מוטעה הינו מוזמן לפנות להנהלת האתר בכתובת: contact@advisery.co ולהשאיר פרטי התקשרות מלאים לשם יצירת קשר ובירור התלונה. הטיפול בתלונה יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 11. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לתוכן חוות הדעת המפורסמות ע"י המשתמשים ולהשלכות מפרסומן.
 12. הנהלת האתר מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמש ואבטחת המידע המפורסם באתר באמצעות שימוש בתוכנות ובטכנולוגיות מתקדמות לרבות מסוג cookie ואינה אחראית ל"נפילת האתר" בשל כוח עליון ו/או פריצה לאתר ו/או החדרת וירוס ו/או כל דבר אחר שאינו בשליטתה.

שונות:

 1. שיפוי– במידה ומשתמש יפר את תנאי השימוש של האתר, תהיה הנהלת האתר זכאית לחשוף את שמו ואת הפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. המשתמש מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה של המשתמש את תנאי השימוש האלה.
 2. דין וסמכות שיפוט- על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

תנאי שימוש- ספקים

 1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
 2. הגדרות:

advisery – האתר המשמש פלטפורמה לפרסום עסקים ו/או שירותים של ספקים ופרסום חוות דעת משתמשים בעסקים ו/או שירותים אלו.

משתמש- אדם, יחיד הגולש אל האתר והמעוניין לקרוא ו/או לרשום חוות דעת אישית על פרסום של ספק באתר.

ספק- מי המפרסם  עסק ו/או שירות.

תנאי שירות- התקנון והכללים המחייבים כל ספק ו/או משתמש ו/או גולש באתר.

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, על הספק בלבד.
 2. הספק יקבל על עצמו את תנאי השימוש באתר ע"י הקלקה בתחתית העמוד ואז יקושר לאתר.
 3. תנאי הפרסום באתר תקפים בפרסום ע"י גלישה לאתר באמצעות מחשב ו/או טלפון סלולארי חכם ו/או כל מכשיר אחר הן ע"י גלישה ישירה והן ע"י שימוש באפליקציה.
 4. האתר נועד לשימוש הספק באופן אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין או הוסכם אחרת במפורש וחל איסור מפורש להשתמש באתר ו/או בפלטפורמה שלו באתרים ו/או מיזמים אחרים.
 5. ספק המעוניין לפרסם באתר נותן הסכמתו מראש להנהלת האתר לקבוע את הקטגוריה תחתה יפורסם העמוד מטעמו.
 6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מיילים לספקים מעת לעת.
 7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לספק את הפרסום בפלטפורמה כפרסום בתשלום בכפוף להודעה מראש בת 10 ימים. הודעה שתשלח באמצעות המייל הרשום של הספק. הודעה כזו תיחשב כאילו נמסרה לספק תוך 24 שעות ממועד שליחתה.
 8. האתר אינו אתר מכירות.

תוכן האתר:

 1. האתר כולל תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של ספקים שונים, המבקשים להציע את עסקם לקהל הרחב. יודגש כי פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד הנהלת האתר לרכוש ו/או להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.
 2. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים ולמידע המסחרי שיפורסמו באתר כמו כן הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים או אמיתותם. פרסום המודעות ו/או הפרסומים הוא באחריות הספקים בלבד, וכל תוצאה שתיגרם מהתקשרות עמם ו/או משימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם חלה על הספקים בלבד.
 3. האתר כולל חוות דעת משתמשים- גולשים על התכנים והמידע המסחרי המפורסמים באתר לרבות חוות דעת אנונימיות. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן חוות הדעת. חוות הדעת אינן מהוות המלצה ו/או תחליף לייעוץ מקצועי, הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן חוות הדעת והפרסום הינו באחריות המשתמשים- הגולשים עצמם וכל תוצאה שתיגרם מפרסום חוות דעת זו חלה על המשתמשים בלבד.
 4. כל עסקה שתיעשה ע"י משתמש בעקבות תכנים ו/או מידע מסחרי המתפרסם באתר ו/או באמצעות חוות דעת משתמשים אחרים ו/או באמצעות השירות "גלי תמצא לי" תסוכם ישירות בין המשתמש לבין הספק הנוגע בדבר. הנהלת האתר איננה צד לעסקה כזו, והיא לא תישא בכל אחריות לעסקה שכזו.

תנאי פרסום ע"י הספק:

 1. לספק הזכות לפרסם עסק/ שירות באמצעות טקסט לרבות באמצעות תמונות בתום לב, באופן אובייקטיבי ומכובד.
 2. באחריות הספק להקפיד כי הפרסום שמפרסם אינו בניגוד להוראות כל דין.
 3. חל איסור על ספק לפרסם תוכן הנוגד הוראות כל דין לרבות מסירת מידע מוטעה ו/או קשור עם פעילות עבריינית בכל דרך ו/או כרוך בהפרת זכויות יוצרים/ זכויות קנייניות אחרות של צד ג' ו/או כרוך בהפרת הזכות לפרטיות.
 4. חל איסור על ספק לפרסם כל תוכן הכרוך בדרך כלשהי בהפרת סימן מסחר ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או כל דבר דומה של צד ג'.
 5. אין לקשר לאתר כל קישור, מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או הפליה פסולה, או כל תוכן אחר המנוגד לחוק.
 6. חל איסור על ספק לפרסם פרסומות ו/או קידום מכירות ו/או תעמולה פוליטית ו/או תחרויות ו/או הגרלות ו/או שידול כלשהו להתקשר עמו.
 7. ספק המפרסם עסק /שירות מקבל על עצמו חשיפה לחוות דעת של משתמשים- גולשים וידוע לו כי חוות דעת אלו עלולות להיות שליליות.
 8. חל איסור מוחלט על ספק לפנות באופן ישיר ו/או באופן עקיף למשתמש בעקבות פרסום חוות דעת מטעמו הן שלילת והן חיובית.
 9. חל איסור מוחלט על ספק ליתן ו/או להבטיח כל טובת הנאה למשתמש זה או אחר בתמורה לכתיבת ו/או עריכת ו/או שינוי חוות דעתו.
 10. ספק לא ירשום חוות דעת באתר על עסקו ו/או על עסקים מתחרים בשם משתמש ו/או אדם קרוב ו/או באופן אנונימי ו/או בשם כל צד ג' אחר ולא יפרסם פרטים אישיים של צד ג' לרבות שם, שם משפחה, ת.ז, כתובת, פרטי כרטיס אשראי ו/או כל פרט מזהה אחר.
 11. באחריות הספק לוודא כי אינו מחדיר כל וירוס ו/או קובץ פגום ו/או קובץ מזיק / משבש / הרסני לאתר.
 12. כל המידע המפורסם באתר ע"י הספקים וע"י המשתמשים הינו רכוש בלעדי של הנהלת האתר לרבות תמונות ו/או סרטונים וחל איסור על העתקתם. הנהלת האתר זכאית לעשות במידע שימוש כרצונה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 13. להנהלת האתר אין כל מחויבות לפקח על האתר, על קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים ועל ידי הספקים בו ובכלל כך תגובות לפרסומים שונים, והיא אינה עושה זאת. עם זאת, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של הנהלת האתר בקשר לפיקוח על תכנים המועלים לאתר.
 14. להנהלת האתר שמורה הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק כל פרסום בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 15. היה וספק נתקל בפרסום ו/או חוות דעת המבוססים על מידע שקרי ו/או בלתי חוקי באתר ו/או הקיים חשש בלבו כי הינו מבוסס על מידע מוטעה הינו מוזמן לפנות להנהלת האתר בכתובת: contact@advisery.co ולהשאיר פרטי התקשרות מלאים לשם יצירת קשר ובירור התלונה. הטיפול בתלונה יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 16. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או תוכן חוות הדעת המפורסמות ע"י המשתמשים ולהשלכות מפרסומן ולא ניתן יהיה לחייבה בגין זאת.
 17. הנהלת האתר מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמש ופרטיות הספק ואבטחת המידע המפורסם באתר באמצעות שימוש בתוכנות ובטכנולוגיות מתקדמות לרבות מסוג cookie ואינה אחראית ל"נפילת האתר" בשל כוח עליון ו/או פריצה לאתר ו/או החדרת וירוס ו/או כל דבר אחר שאינו בשליטתה.

שונות:

 1. שיפוי– במידה וספק יפר את תנאי השימוש של האתר, תהיה הנהלת האתר זכאית לחשוף את שמו ואת הפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. הספק מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה של הספק את תנאי השימוש האלה.
 2. דין וסמכות שיפוט- על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.
 3. ניוזלטר– הסכמה לתנאי השימוש כמוה כהסכמה להצטרף לניוזלטר של האתר.
גלי תמצא לי